Ouzo Kazanisto Stoupakis 46 Vol

Description
Production Area: 
Chios
Flavour: 
Anise flavour
Aroma: 
Mild Chios anise aroma
Alcohol: 
46%

Country: 
Region: 

Producer:
Stoupakis